TATA : TAURO FREIM & EVITA STAROBELSKY LES
3 DZIEWCZYNKI : YOSHIKA, YURIKA, YOKO

3 CHŁOPCÓW: YOSHI , YOSHITO,YODA