Formularz odstąpienia od umowy

………………………………………………

(miejscowość, data)

Adresat: Grażyna Żera

05-304 Stanisławów ul Ceglana 5

tel 508164727

             FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD

             UMOWY SPRZEDAŻY (ZWROTU TOWARU)

Imię i

nazwisko: ………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………..

Adres email: ……………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………

Numer r-ch: …………………………………………………………………………………

Zwracany towar

którego dotyczy odstąpienie (nazwa):

1………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od zakupu

wyżej opisanego towaru.

Proszę o zwrot gotówki będącej równowartością zakupionego produktu w wysokości: ……………… PLN, kwota Słownie: …………………………………………………………

w formie przelew na konto prowadzone przez bank:………………………………………….

nr konta:………………………………………………………………………………………..

Inne uwagi: ………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane mi są zasady odstąpienia od umowy sprzedaży (

zakupu towaru) określone w Regulaminie sklepu.

………………………………………………..

(podpis)