REGULAMIN

Regulamin hodowli zarejestrowanych w ZKwP w Polsce

Regulamin Hodowli Psów Rasowych1Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd GłównyData publikacji: 23.01.2019REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCHI. Przepisy ogólne § 1 Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 29 pkt. 10 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, zwanego dalej Związkiem. § 2 Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. § 3 Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku (ZG) przez powoływane przez siebie: Główną Komisję Hodowlaną, oddziały Związku oraz kluby ras – komisje ZG. § 4 1. Członek Związku ma obowiązek: a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie je żywić i poddawać szczepieniom ochronnym, b) utrzymywać tylko taką liczbę psów, którym jest w stanie zapewnić dobre warunki egzystencji, c) umożliwić oddziałowej komisji hodowlanej kontrolę warunków utrzymania posiadanych psów i ich kondycji. 2. Zabrania się członkom Związku: a) sprzedaży szczeniąt przez pośredników oraz osobom nabywającym je do dalszej odsprzedaży, b) handlu szczeniętami podczas imprez publicznych i w miejscach publicznych, c) jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, używania do hodowli tych samych psów i suk w innych organizacjach kynologicznych. § 5 1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych sprawuje Zarząd Główny za pośrednictwem Głównej Komisji Hodowlanej (GKH). 2. Główna Komisja Hodowlana sprawuje nadzór nad oddziałowymi komisjami hodowlanymi (OKH). 3. Do podejmowania decyzji hodowlanych, również wykraczających poza zakres ustalony w niniej-szym Regulaminie, upoważniony jest zarząd oddziału, działający na wniosek oddziałowej komisji hodowlanej lub z własnej inicjatywy. 4. Główna Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji zarządu oddziału. 5. Wszelkie wnioski i pisma odwoławcze do GKH składane są za pośrednictwem oddziału macierzys-tego członka ZKwP. II. Przydomki hodowlane § 6 Hodowcą jest członek Związku prowadzący hodowlę na terenie RP zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności z innymi członkami Związku oraz z członkami innych organizacji kynologicznych będących członkami FCI lub partnerami FCI z wzajem-nie uznawanymi księgami rodowodowymi. Warianty takiej sytuacji regulują załączniki numer 11 i 11A do niniejszego Regulaminu. § 7 1. Członek Związku rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem zarządu oddziału na formularzu ,,wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego’’ (zał. nr 1). Za pośrednictwem biura Zarządu Głównego przydomek zgłaszany jest do rejestracji w Międzynarodo-wym Repertorium Przydomków FCI. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występującego w bazie ZKwP lub w bazie FCI) nie może być zarejestrowany. 2. Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.

Regulamin Hodowli Psów RasowychZwiązek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę. 4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt. 5. Zwyczajowo nazwę, czyli imię psa, pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany – małymi. Przydomek hodowlany może być pisany przed nazwą psa lub po niej, co ustala się przy rejestrowa-niu przydomka, np. SMOK z Kordegardy, Prima JUNO. 6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów. § 8 1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony i nie może być w żaden sposób wykorzystany przez innego członka Związku. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli w zatwier-dzonej wersji nie może być zarejestrowany w FCI, został zarejestrowany w wyniku pomyłki itp. 2. Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie unieważniony, jeśli okaże się identyczny z przydomkiem wcześniej uznanym i już zarejestrowanym przez FCI. 3. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku. Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomka. 4. Po przejęciu hodowli nowy właściciel może zachować przydomek hodowlany poprzedniego właściciela w drodze dziedziczenia lub za jego pisemną zgodą zatwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego. 5. Właściciel przydomka hodowlanego może się zrzec prawa do przydomka lub przekazać go innemu członkowi Związku, składając pisemne oświadczenie w Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce. III. Kwalifikacje hodowlane § 9 1. Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw psów rasowych organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce. Wyniki wystaw określone w regulaminie jako minimum hodowlane należy zapisać na karcie sztywnej psa/suki prowadzonej przez oddziały ZKwP. 2. Kluby ras – komisje Zarządu Głównego mogą wnioskować o ustanowienie dla swoich ras dodatkowych wymagań hodowlanych, takich jak np. testy psychiczne, próby pracy, przeglądy hodowlane, przeglądy kwalifikacyjne. Wymagania te stają się obowiązujące po zaakceptowaniu ich przez Zarząd Główny na wniosek GKH. Wykaz aktualnie obowiązujących dodatkowych wymagań hodowlanych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 3. Pies/suka uzyskują kwalifikację hodowlaną po dokonaniu wpisu na karcie sztywnej i w rodowodzie odpowiednio: REPRODUKTOR/SUKA HODOWLANA, opatrzonego datą dokonania wpisu, imienną pieczęcią osoby uprawnionej do dokonania wpisu i jej podpisem. Pies/suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. 4. Psy/suki z wadami niestanowiącymi dyskwalifikacji hodowlanej (wady nabyte – pourazowe lub będące wynikiem schorzeń i zabiegów leczniczych, niewpływające negatywnie na możliwość repro-dukcji i odchowania potomstwa), które uniemożliwiają udział w wystawie lub uzyskanie oceny wystawowej kwalifikującej do hodowli, mogą uzyskać uprawnienia hodowlane na przeglądzie indywidualnym według następującej procedury: – po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii, że pies/suka nie wykazuje cech schorzenia odziedziczalnego lub wad będących przeszkodą w reprodukcji, właściciel psa/suki składa wniosek do OKH o dopuszczenie do indywidualnego przeglądu kwalifikującego do hodowli; – na podstawie zgody OKH lub zgody GKH w przypadku odwołania od negatywnej decyzji OKH dokonywany jest przegląd hodowlany przez sędziego międzynarodowego mającego uprawnienia do oceny rasy, wskazanego przez OKH (lub GKH w przypadku decyzji przez nią wydanej); – indywidualny przegląd kwalifikujący do hodowli może być przeprowadzony u psa/suki w wieku powyżej 15 miesięcy; pozostałe wymogi (wszelkie badania i testy wymagane przy kwalifikacji hodowlanej w danej rasie) muszą być bezwarunkowo spełnione; – OKH ma obowiązek niezwłocznego przesłania kopii protokołu przeglądu kwalifikującego do hodowli do GKH. Formą właściwą jest przesłanie skanu protokołu na adres e-mail GKH. Koszt przeglądu kwalifikującego do hodowli ustala corocznie Zarząd Główny. 2